Bendrosios nuostatos

Interneto svetainės www.etaksi.lt ir taksi iškvietimo paslaugos „eTAKSI“ taisyklės (toliau – taisyklės) nustato IĮ „Oryo“ (toliau taisyklių tekste sutrumpintai vadinama „Mes“) informacijos ir paslaugų (toliau taisyklių tekste kartu sutrumpintai vadinama „Paslaugos“) teikimo interneto svetainėje www.etaksi.lt ir kitomis ryšio priemonėmis (toliau taisyklių tekste sutrumpintai vadinama „eTAKSI“) sąlygas bei tvarką, šių paslaugų vartotojų (toliau taisyklių tekste sutrumpintai vadinama „Jūs“) teises, pareigas bei atsakomybę. Šios taisyklės taikomos visiems asmenims, kurie lankosi interneto svetainėje eTAKSI ir/ar naudojasi teikiamomis paslaugomis.

Privatumo politika

Mes įsipareigojame laikytis visų įstatymų, ginančių Jūsų teisę į privatumą. Asmeniniai duomenys renkami ir naudojami išskirtinai tik tinkamam taksi užsakymų pateikimui bei reikiamos informacijos vartotojams suteikimui. Jūsų suteikti asmeniniai duomenys, taip pat, bus perduodami trečiosioms šalims tiesiogiai susijusioms su Paslaugų teikimu Jums (pvz. prie eTAKSI prisijungusioms taksi paslaugas teikiančioms įmonėm).

Norėdami pateikti taksi paslaugų užsakymą internetu ar programėlėmis išmaniesiams telefonams, mes patikrinsime jūsų telefono numerį į jį išsiųsdami SMS žinutę su kodu. Tai reikalinga siekiant įsitikinti, jog nurodytas telefono numeris priklauso Jums. Šiuo numeriu Jūs būsit informuojami apie Jūsų pateiktų užsakymų vykdymo būseną. Mes patys taksi vežimo paslaugų neteikiame, o Jūsų užsakymus perduodame Jūsų pasirinktiems taksi paslaugas teikiantiems vežėjams.

Jūsų kontaktiniai duomenys gali būti naudojami tam, kad informuoti Jus apie naujas paslaugas, ypatingus pasiūlymus ar suteikti kitokią Jums galimai naudingą informaciją (pvz. apie kainų pasikeitimus). Mes pasiliekame teisę naudoti Jūsų suteiktą informaciją eTAKSI vystymo (tobulinimo) tikslu. Mes galime dalytis anonimine, apibendrinta demografine informacija su reklamuotojais ar kitais trečiaisiais asmenimis.

Galimi informacijos atskleidimo atvejai

Mes galime atskleisti Jūsų suteiktą asmeninę informaciją tik tuo atveju, jeigu tokio atskleidimo reikalaujama įstatymuose, bendradarbiaujant su teisėsaugos institucijomis ar siekiant apsaugoti eTAKSI klientų interesus ar saugumą.

Intelektinės nuosavybės apsauga

Visos intelektinės teisės į prekinį ženklą eTAKSI, į interneto svetainę bei jos turinį ir visą su eTAKSI susijusią bei jos tinkamam veikimui reikalingą programinę įrangą priklauso Mums, jeigu tiesiogiai nėra nurodyta kitaip.

eTAKSI svetainėje skelbiama informacija bei paslaugomis galima naudotis tik asmeniniais tikslais, nesiekiant gauti jokios komercinės naudos. Draudžiama Jums suteiktą teisę naudotis Paslaugomis perleisti (bet kokia apimtimi) tretiesiems asmenims.

Žiniasklaidos priemonėse (įskaitant ir internetines žiniasklaidos svetaines) leidžiama pasinaudoti eTAKSI skelbiama informacija, tačiau būtina aiškiai nurodyti informacijos

šaltinį (t.y. kad informacija paimta iš interneto svetainės www.etaksi.lt) bei iš anksto informuoti Mus apie tokį faktą (nurodant žiniasklaidos priemonės pavadinimą, numatomos skelbti informacijos apimtis bei numatomą publikavimo laiką) elektroniniu paštu info at etaksi lt.

Bet kokiose kitose informavimo priemonėse ir/ar laikmenose eTAKSI esančią tekstinę ir grafinę informaciją skelbti ar platinti (bet kokiu pavidalu, įskaitant bet kokias atskiras informacijos dalis) be Mūsų išankstinio raštiško sutikimo griežtai draudžiama.

Atsakomybė

Mes stengiamės, kad eTAKSI teikiamos paslaugos būtų kokybiškos ir pateikiama informacija būtų tiksli, ją reguliariai pagal galimybes atnaujiname, tačiau negarantuojame visiško jos tikslumo ir teisingumo bei neatsakome už jokią materialinę ir/arba nematerialinę žalą, kuri būtų susijusi su bet kokiu eTAKSI panaudojimu.

Jūs neturite teisės adaptuoti, perdirbti ar bet kaip kitaip keisti eTAKSI ar bet kokios jos dalies, įskaitant kitas su eTAKSI susijusias technologijas.

Jūs neturite teisės vykdyti ir užsiimti jokia veikla, kuri gali sąlygoti eTAKSI veikimo sutrikimus, tame tarpe neteisėtai jungtis prie tarnybinių stočių, susijusių su eTAKSI veikimu.

Savo įsipareigojimų pažeidimo atveju Jūs privalėsite (įsipareigojate) atlyginti Mums ir/ar susijusiems tretiesiems asmenims bet kokią žalą (tiesioginę ir netiesioginę), susijusią su Jūsų lankymusi eTAKSI interneto svetainėje ir/ar naudojimosi eTAKSI paslaugomis, įskaitant žalą, susijusią su:

  • Jūsų taksi paslaugų užsakymų pateikimu per eTAKSI;
  • dėl savo (Jūsų) slaptažodžio ir vartotojo vardo atskleidimo/praradimo ir žalos, atsiradusios dėl Jūsų vardu pateiktų užsakymų;
  • bet kokių šių taisyklių pažeidimu;
  • bet kokiais trečiųjų asmenų teisių pažeidimais, įskaitant, bet neapsiribojant, autorių teisių ir privatumo teisės pažeidimus.

Mes skelbiame viešą informaciją apie taksi paslaugas teikiančias įmones (paslaugų įkainius, iškvietimo numerius ir pan.) ir neatsakome už bet kokius neigiamus padarinius, atsiradusius dėl to. Taksi paslaugas teikiančios įmonės turi teisę Mums pateikti atnaujintą informaciją. Taksi paslaugas teikiančios įmonės, pateikusios informaciją, prisiima visą atsakomybę, susijusią su šios informacijos paskelbimu.

Ribota garantija

Mes stengiamės užtikrinti pačią aukščiausią eTAKSI paslaugų kokybę vartotojams, tačiau negarantuojame šių paslaugų nepertraukiamo teikimo. eTAKSI veikimo trikdžiai gali atsirasti dėl gedimų Mums ar trečiosioms šalims priklausančiose tarnybinėse stotyse, kuriomis remiantis teikiamos Mūsų paslaugos, ar dėl kitų priežasčių. Jūs naudojatės eTAKSI savo rizika. Mes neprisiimame jokios atsakomybės, susijusios su eTAKSI. Mes pareiškiame, kad, be kita ko, nesuteikiame jokių garantijų ir neprisiimame jokios atsakomybės:

  • susijusios su trečiųjų šalių teikiamomis ar siūlomomis Paslaugomis;
  • susijusios su bet kokiomis klaidomis ar netikslumais eTAKSI;
  • dėl tam tikrų paslaugų teikimo metu siunčiamų SMS žinučių vėlavimo ar dingimo;
  • susijusios su neteisėtu prisijungimu prie su eTAKSI veikla susijusių tarnybinių stočių.

Paslaugų nutraukimas

Mes turime teisę neįspėję Jūsų bet kuriuo metu nenurodę priežasties keisti, apriboti ar/ir nutraukti eTAKSI teikiamas atskiras arba visas paslaugas.

Pranešimai

Jei turite pageidavimų ar pretenzijų, susijusių su eTAKSI, informuokite apie tai Mus pasinaudoję svetainėje pateikiama atsiliepimų forma arba kita Jums patogia forma (naudojantis Mūsų skelbiamais kontaktiniais duomenimis).

Jei turite pretenzijų, susijusių su trečių šalių teikiamomis paslaugomis, jas reikškite atitinkamai trečiajai šaliai. Mes neįsipareigojame nagrinėti ar perduoti tokių gautų pretenzijų.

Pretenzijas dėl taksi paslaugų teikimo galite pateikti tiesiogiai atitinkamai taksi paslaugas teikiančiai įmonei arba kreiptis į tokių paslaugų teikimą kontroliuojančią viešąją įstaigą.

Pretenzijas dėl taksi paslaugų kai užsakymą pateikiate per eTAKSI galite pateikti Mums el. paštu nurodydami užsakyme pateiktą telefono numerį, laiką, adresus bei kitas svarbias aplinkybes. Mes savo kompetencijos ir galimybių ribose dėsime visas pastangas sprendžiant gautą užklausą.

Taisyklių keitimas

Mes pasiliekame (turime) teisę iš dalies arba pilnai keisti šias taisykles pranešdami apie tai eTAKSI. Jei Jūs po atliktų pakeitimų naudositės eTAKSI , tai reikš (daroma prielaida), kad Jūs su atnaujintomis taisyklėmis susipažinote ir įsipareigojate jų laikytis.

Taisyklių galiojimas

Šios taisyklės Jums įsigalioja (ir Jūs privalote jų laikytis) nuo Jūsų pirmo apsilankymo eTAKSI svetainėje ar eTAKSI paslaugų užsakymo momento ir galioja visą Jūsų eTAKSI naudojimosi laikotarpį (įskaitant antrą ir paskesnius apsilankymus bei naudojimąsi eTAKSI).

Informacija apie Mus:

UAB „Oryo“ info at etaksi lt

Minsko pl. 3, Vilnius

Įmonės kodas 300625108


© Oryo, 2007-2018. Taisyklės.